Overzicht fondsen

Fonds Grote Vormingen

Leden kunnen schriftelijk een financiële tegemoetkoming aanvragen uit het fonds grote vormingen bij de bestuurder die verantwoordelijk is voor vormingen. De modaliteiten hiervoor zijn:

 • De tegemoetkoming kan gebeuren voor de cursussen vastgelegd door de Raad van Bestuur en worden door de Raad van Bestuur op de eerste algemene vergadering van het werkjaar gecommuniceerd.

 • De tegemoetkoming bedraagt 75,- euro voor een cursus met 1 overnachting, 100,- euro voor een cursus met 2 overnachtingen, en 125,- euro voor een cursus met 3 of meer overnachtingen.

 • Ieder lid kan per werkjaar maximaal voor 1 van de vastgelegde cursussen een tegemoetkoming krijgen.

 • Indien een lid in hetzelfde werkjaar meerdere cursussen volgt die op basis van de voorwaarden van dit artikel voor terugbetaling in aanmerking komen, dan wordt de tegemoetkoming toegekend voor de duurste cursus.

 • Leden die één van de vastgelegde cursussen volgen, en hiervoor terugbetaling krijgen van hun werkgever, kunnen geen beroep doen op deze tegemoetkoming
 • De tegemoetkoming gebaseerd op dit artikel kan gecumuleerd worden met de algemene regeling zoals die binnen JCI Leuven geldt voor de terugbetaling van vorming aan leden.

 • De tegemoetkoming voor de vastgelegde cursussen kan worden toegekend zolang het Fonds grote vormingen niet opgebruikt.

 • Leden die tegemoetkoming wensen te verkrijgen uit het budget voor grote vormingen, richten hun aanvraag hiervoor per mail aan de bestuurder vorming van het werkjaar waarin de cursus.

De uitbetaling van de tegemoetkoming gebeurt in op het einde van het werkjaar, samen met de uitbetaling van andere tegemoetkoming voor vormingen. De bestuurder die verantwoordelijk is voor vormingen informeert de algemene vergadering op geregelde tijdstippen over de financiële situatie van het budget voor grote vormingen. Op het einde van een werkjaar wordt het eventuele overschot van het budget grote vormingen overgedragen naar het volgende werkjaar.

Terugbetaling Vormingen

De Raad van Bestuur kan in zijn jaarbudget een bedrag voorzien voor terugbetaling vormingen. Indien dit voorzien wordt zullen de terugbetalingen gebeuren volgens de volgende regels:

 • Ieder actief lid en kandidaat lid kan voor iedere officiële Training Institute Flanders (TIF) vorming en vorming georganiseerd door JCI Leuven een teruggave vragen van de helft van het inschrijvingsgeld, dit tot een maximum van de helft van het betaalde lidgeld aan JCI Leuven.

 • Het bedrag dat betaald wordt voor het volgen van de wegwijs wordt terugbetaald wanneer men lid wordt, en dit bij de eindafrekening van de trainingen van het De terugbetaling wordt echter beperkt tot 10,- EUR.

 • Indien het aantal aanvragen groter is dan het voorziene budget kan de Raad van Bestuur beslissen om het maximum terug te betalen bedrag per persoon te verlagen in verhouding met het beschikbare budget.

 • De Raad van Bestuur kan beslissen om ook niet-officiële Training Institute Flanders (TIF) vormingen gegeven buiten JCI Leuven terug te betalen, voor zover hiervoor nog budget beschikbaar is na de terugbetalingen met betrekking tot de officiële Training Institute Flanders (TIF) vormingen en vormingen georganiseerd door JCI.

 • Alle aanvragen tot terugbetaling moeten schriftelijk gebeuren bij de bestuurder verantwoordelijk voor vorming en dit ten laatste op 30 juni van het lopende werkjaar. Hiertoe wordt door de aanvrager aan de bestuurder verantwoordelijk voor vorming een overzicht bezorgd met de gevolgde vorming, het bedrag, de datum en de lokale afdeling die de vorming organiseerde.

 • De aanvrager heeft enkel recht op een tegemoetkoming voor een bepaalde vorming indien hij binnen de maand na het volgen van de vorming een verslag indient bij de bestuurder die verantwoordelijk is voor vormingen. Het verslag kan zowel dienen voor het maandblad als de website of een ander Het verslag bestaat uit minimum 200 woorden.

  Indien de Raad van Bestuur dit noodzakelijk zou vinden, kan deze bij de aanvrager verdere informatie opvragen ter onderbouw van de aanvraag

Fonds Ludo Wijgaerden (congres- en conventie tegemoetkomingen)

Motivatie

Sponsoring van deelnamekosten aan Nationale -, Europese – en Wereldconventie, zonder de budgetten van het voorzittersjaar principieel te belasten.

Definitie

De tegemoetkomingen “fonds Ludo Wijgaerden” bestaat uit een bedrag van € 1.500 dat jaarlijks ter beschikking wordt gesteld vanuit het fonds “Ludo Wijgaerden”.

Dit bedrag wordt als volgt verdeeld onder de deelnemers die voldoen aan de voorwaarden:

 • maximaal € 750 voor deelnemers aan een Europese conventie, met maximaal € 250 per persoon
 • Maximaal € 500 voor deelnemers aan een wereldconventie
 • Maximaal €125 voor de deelnemers aan een Belgische nationale conventie, met maximaal € 65 per persoon.
 • Maximaal €125 voor de deelnemers aan een Vlaams Congres, met maximaal €65 per persoon

De tegemoetkomingen dienen enkel aangewend te worden voor de betaling van de conventiefee.

Indien het fonds “Ludo Wijgaerden” minder bedraagt dan 1500 EUR aan het begin van het werkjaar worden al bovenvermelde maximale bedragen verhoudingsgewijs verminderd. Hierbij worden de maximale bedragen vermenigvuldigd met een breuk met als teller het saldo van het fonds Ludo en als noemer 1500. Onder “begin van het werkjaar” wordt verstaan de Algemene Vergadering tijdens dewelke de winstbesteding van het vorige werkjaar gestemd wordt.

Voorwaarden

De tegemoetkomingen voor de Belgische nationale conventie of Vlaams Congres zijn voorbehouden aan de kandidaat-leden of actieve leden van JCI Leuven VZW die voor de eerste keer deelnemen aan een Belgische nationale conventie of Vlaams Congres. Kandidaat-leden zullen er enkel effectief recht op hebben indien ze ook effectief actief lid worden tegen ten laatste 31 juli van het volgende werkjaar.

De tegemoetkomingen voor de Wereld- en Europees Congres zijn voorbehouden aan de kandidaat- leden of actieve leden van JCI Leuven VZW die voor de eerste keer deelnemen aan een Wereld- of Europees Congres dat plaatsvindt buiten België. Kandidaat-leden zullen er enkel recht op hebben indien ze ook effectief actief lid worden tegen ten laatste 31 juli van het volgende werkjaar.

De hoedanigheid van de aanvrager wordt op het tijdstip van de aanvraag en in overeenstemming met de voorwaarden van de statuten beoordeeld, voor zover het lidgeld werd betaald. Bij de aanvraag tot het bekomen van de tegemoetkoming wordt een kopie van het inschrijvingsformulier gevoegd. Indien meerdere conventies gecumuleerd worden is de maximale tussenkomst € 500 per persoon per werkjaar.

De terugbetaling kan enkel gebeuren indien de aanvrager binnen de maand na de deelname aan het congres een verslag indient bij de voorzitter. Het verslag kan zowel dienen voor het maandblad als de website of een ander communicatiemedium. Het verslag bestaat uit minimum 200 woorden. Indien de aanvrager geen verslag indient binnen de maand, vervalt zijn tegemoetkoming en wordt deze weer toegekend aan het fonds Ludo Wijgaerden. Dit geldt zowel voor actieve leden als kandidaat-leden. Indien een actief lid of een kandidaat-lid niet op tijd zijn verslag indient, wordt hij niet beschouwd als een deelnemer die voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 11.1.

Wijze van aanvraag

Een lid of kandidaat-lid dient zijn of haar aanvraag schriftelijk in bij de voorzitter van de vereniging, uiterlijk tot vier weken voor de aanvang van de conventie waarvoor de tegemoetkoming gevraagd wordt.

Wijze van toekenning

De raad van bestuur verdeelt de tegemoetkomingen onder de aanvragers die aan de voorwaarden van uitbetaling voldoen. De raad van bestuur zal na elke uitbetaling verantwoording afleggen over de verdeling van dit geld aan de algemene vergadering.

Tijdstip van uitbetaling

Indien de aanvrager die voldoet aan de voorwaarden van artikel 11.1 en 11.2, wordt de betaling verricht uiterlijk zes weken na de actieve deelname van het actieve lid aan de conventie of congres waartoe de beurs werd uitgereikt op basis van de schriftelijke toezegging, en na voorlegging van het betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld. Indien de winstbesteding van het vorige werkjaar nog niet heeft plaatsgevonden wordt de uitbetalingstermijn opgeschort tot een week na de Algemene Vergadering tijdens de welke de winstbesteding plaats heeft gevonden.

Indien de aanvrager die voldoet aan de voorwaarden van artikel 11.1 en 11.2 op het ogenblik van het congres kandidaat-lid is, wordt zijn tegemoetkoming uiterlijk een maand na de actieve deelname uit het fonds gehaald en toegewezen aan de wachtrekening van JCI Leuven. Indien de aanvrager vóór 31 juli van het werkjaar volgende op het congres actief lid wordt, wordt hem zijn tegemoetkoming vanuit de wachtrekening uitbetaald in de maand nadat hij actief lid geworden is. Indien hij tegen 31 juli van het werkjaar volgend op het congres nog geen actief lid is, wordt de voorziene tegemoetkoming weer toegekend aan het fonds Ludo Wijgaerden.

Annulatie van de inschrijving

Bij annulatie van de inschrijving of niet deelname aan de conventie wordt geen beurs uitbetaald.

Financiëring

 • De gelden voor deze tegemoetkomingen worden op een afzonderlijke rekening
 • Het saldo dat het bedrag van €4500 overschrijdt, zal worden overgeschreven naar de algemene rekening van JCI.
 • Er wordt nooit meer uitbetaald dan het beschikbare bedrag op deze rekening.