Vormingen 2021 - 2022

De vormingen voor dit werkingsjaar zijn bekend! Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt. JCI-leden krijgen korting, bespaar extra en kies nu al voor beide dagtrainingen of avondopleidingen.

Change management

Change management jci leuven tim buellens

Zaterdag 20 november 2021 (10.00 - 16.00 uur)

Tijdens deze dagtraining krijg je alvast een aantal kapstokken mee en focussen we op de drie key-elementen die je nodig hebt om succesvol verandering te implementeren. Je leert het belang van het leiden van verandering, het managen van emoties, en het bieden van een stimulerende omgeving.

Overtuigen en beïnvloeden


Woensdagavond 23 maart 2022 (19.30 - 22.30 uur)

Leer jij graag de basisbeginselen van overtuigen & beïnvloeden? Tijdens deze interactieve training schaaf je je vaardigheden bij en word je een pro!

De vormingen voor ons werkjaar 2021 - 2022 zijn inmiddels afgelopen. Vanaf september ontdek je op deze webpagina de nieuwe vormingen die JCI Leuven zal organiseren tussen september 2022 en juni 2023.

TERUGBETALING (GROTE) VORMINGEN

Fonds Grote Vormingen

Leden kunnen schriftelijk een financiële tegemoetkoming aanvragen uit het fonds grote vormingen bij de bestuurder die verantwoordelijk is voor vormingen. De modaliteiten hiervoor zijn:

 • De tegemoetkoming kan gebeuren voor de cursussen vastgelegd door de Raad van Bestuur en worden door de Raad van Bestuur op de eerste algemene vergadering van het werkjaar gecommuniceerd.
 • De tegemoetkoming bedraagt 75,- euro voor een cursus met 1 overnachting, 100,- euro voor een cursus met 2 overnachtingen, en 125,- euro voor een cursus met 3 of meer overnachtingen.
 • Ieder lid kan per werkjaar maximaal voor 1 van de vastgelegde cursussen een tegemoetkoming krijgen.
 • Indien een lid in hetzelfde werkjaar meerdere cursussen volgt die op basis van de voorwaarden van dit artikel voor terugbetaling in aanmerking komen, dan wordt de tegemoetkoming toegekend voor de duurste cursus.
 • Leden die één van de vastgelegde cursussen volgen, en hiervoor terugbetaling krijgen van hun werkgever, kunnen geen beroep doen op deze tegemoetkoming
 • De tegemoetkoming gebaseerd op dit artikel kan gecumuleerd worden met de algemene regeling zoals die binnen JCI Leuven geldt voor de terugbetaling van vorming aan leden.
 • De tegemoetkoming voor de vastgelegde cursussen kan worden toegekend zolang het Fonds grote vormingen niet opgebruikt.
 • Leden die tegemoetkoming wensen te verkrijgen uit het budget voor grote vormingen, richten hun aanvraag hiervoor per mail aan de bestuurder vorming van het werkjaar waarin de cursus.

De uitbetaling van de tegemoetkoming gebeurt in op het einde van het werkjaar, samen met de uitbetaling van andere tegemoetkoming voor vormingen. De bestuurder die verantwoordelijk is voor vormingen informeert de algemene vergadering op geregelde tijdstippen over de financiële situatie van het budget voor grote vormingen. Op het einde van een werkjaar wordt het eventuele overschot van het budget grote vormingen overgedragen naar het volgende werkjaar.

Fonds Vormingen

De Raad van Bestuur kan in zijn jaarbudget een bedrag voorzien voor terugbetaling vormingen. Indien dit voorzien wordt zullen de terugbetalingen gebeuren volgens de volgende regels:

 • Ieder actief lid en kandidaat lid kan voor iedere officiële Training Institute Flanders (TIF) vorming en vorming georganiseerd door JCI Leuven een teruggave vragen van de helft van het inschrijvingsgeld, dit tot een maximum van de helft van het betaalde lidgeld aan JCI Leuven.
 • Het bedrag dat betaald wordt voor het volgen van de wegwijs wordt terugbetaald wanneer men lid wordt, en dit bij de eindafrekening van de trainingen van het De terugbetaling wordt echter beperkt tot 10,- EUR.
 • Indien het aantal aanvragen groter is dan het voorziene budget kan de Raad van Bestuur beslissen om het maximum terug te betalen bedrag per persoon te verlagen in verhouding met het beschikbare budget.
 • De Raad van Bestuur kan beslissen om ook niet-officiële Training Institute Flanders (TIF) vormingen gegeven buiten JCI Leuven terug te betalen, voor zover hiervoor nog budget beschikbaar is na de terugbetalingen met betrekking tot de officiële Training Institute Flanders (TIF) vormingen en vormingen georganiseerd door JCI.
 • Alle aanvragen tot terugbetaling moeten schriftelijk gebeuren bij de bestuurder verantwoordelijk voor vorming en dit ten laatste op 30 juni van het lopende werkjaar. Hiertoe wordt door de aanvrager aan de bestuurder verantwoordelijk voor vorming een overzicht bezorgd met de gevolgde vorming, het bedrag, de datum en de lokale afdeling die de vorming organiseerde.
 • De aanvrager heeft enkel recht op een tegemoetkoming voor een bepaalde vorming indien hij binnen de maand na het volgen van de vorming een verslag indient bij de bestuurder die verantwoordelijk is voor vormingen. Het verslag kan zowel dienen voor het maandblad als de website of een ander Het verslag bestaat uit minimum 200 woorden.
 • Indien de Raad van Bestuur dit noodzakelijk zou vinden, kan deze bij de aanvrager verdere informatie opvragen ter onderbouw van de aanvraag.